Get Adobe Flash player
Home ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

คณะบาทหลวงซิเตอร์ประชุมเตรียมงานต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์

 DSC06661

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณะบาทหลวงซิเตอร์ประชุมเตรียมงานต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งจะมีการจัดงานต้อนรับพระธาตุของนักบุญทั้ง 2 พระองค์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ดูภาพทั้งหมด

 

saint pope2557

พระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2
และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

            ประเทศไทยได้รับเกียรติจากวาติกันอย่างสูงสุด จึงตอบรับคำขอจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมอบพระธาตุชั้นหนึ่งของนักบุญทั้งสองให้เป็นสมบัติอันถาวรแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์ในโอกาสฟื้นฟูการประกาศข่าวดีในยุคใหม่ (New Evangelization) โดยเฉพาะโอกาส 350 ปี แห่งการประชุมสมัชชาครั้งแรกที่เกิดขึ้น ณ พระนครศรีอยุธยาในปี ค.ศ. 1664 ซึ่งพวกเราจะเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2014 จนถึงปลายปี 2015 ขณะเดียวกันในปี ค.ศ. 2015 ที่จะถึงนี้ พระศาสนจักรจะฉลอง 50 ปี แห่งการยกระดับการปกครองในรูปแบบ “สังฆมณฑล” (Diocese) 8 แห่งด้วยกัน

          พระธาตุของนักบุญยอห์น ที่ 23 เป็นพระมังสะแท้ของพระองค์ กล่าวคือ เป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ที่ไม่เปื่อยเน่า จึงถือว่าเป็นพระธาตุชั้นหนึ่งที่เราได้รับมา

          พระธาตุของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 นั้น เป็นหยดพระโลหิตของพระองค์เอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลเคยขอเก็บเอาไว้ ขณะที่พระองค์รักษาพระวรกายที่นั่น จึงเป็นพระธาตุชั้นหนึ่งเช่นเดียวกัน

 

พระธาตุ เป็นวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

 ชั้นที่ 1 หมายถึง ร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย  เช่น ลิ้นของนักบุญอันตนแห่งปาดัว  (ที่สักการสถานที่เมืองปาดัว ภาคเหนือของอิตาลี)

 ชั้นที่ 2 หมายถึงชิ้นส่วนของเสื้อผ้า หรือภาชนะสิ่งของบางอย่าง   ที่นักบุญเคยใช้

 ชั้นที่ 3 หมายถึงสิ่งที่ถูกนำไปสัมผัสกับพระธาตุชั้นที่ 1

 พระศาสนจักรสมัยศตวรรษแรก  มีความเคารพต่อสิ่งเหล่านี้มาก หรือน้อยแตกต่างกันโดยขึ้นกับสมัยและวัฒนธรรม บางแห่งมีการเสริมแต่ง เป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมาเป็นธรรมดา พระศาสนจักรคาทอลิกจึงรอบคอบ  ใช้เวลาวินิจฉัยนานพอสมควร กว่าจะให้การรับรองความดีงาม หรือความจริงแท้ หรือประกาศแต่งตั้งใครเป็นบุญราศี (Beatification)  หรือ เป็นนักบุญ (Canonization) สำหรับเรื่อง พระธาตุก็เช่นกัน  พระศาสนจักรใช้เวลาพิจารณา หากพระธาตุมีลักษณะใหญ่ จะต้องได้รับการอนุญาตจากพระสังฆราช  ในกรณีที่เก็บรักษาไว้ในบ้านส่วนตัว

 พระธาตุที่สำคัญ  เกี่ยวกับพระทรมานของพระคริสตเจ้ามี 3 ประการ  ที่เก็บรักษาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร  และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเคารพในระหว่างตรีวารปัสกา สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  รวมชิ้นส่วนไม้กางเขนแท้ ปลายหอกที่ทหารใช้แทงพระเยซู  และผ้าที่นางเวโรนีกาใช้เช็ดพระพักตร์พระเยซูระหว่างมรรคาศักดิ์สิทธิ์

 1. ผ้าตราสังข์ แห่งตุริน (Shroud of Turin)  หมายถึงผ้าพันพระศพของพระเยซูเจ้า ยาว 14 ฟุต 3 นิ้ว กว้างสูง 3 ฟุต 7 นิ้ว กล่าวกันว่าเคยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ต่อมาอยู่ที่เมืองตุริน ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ ค.ศ. 1578  ได้มีความพยายามพิสูจน์ด้วยวิทยาการต่างๆ และอธิบายความทางเทววิทยา (Sindonology)

 2. พระธาตุรางหญ้าของพระเยซู (Nativity  Relics)   อยู่ที่มหาวิหารแม่พระที่กรุงโรม  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 กล่าวกันว่า  เป็นส่วนรางหญ้าแท้ 5 ชั้นของพระเยซู (Levantine sycamore boards)

 3. เสื้อยาวศักดิ์สิทธิ์  (The Holy Coat of Treves) จากพระวรสารนักบุญยอห์น 19 :23-24 “บรรดาทหารตรึงพระเยซูเจ้าแล้วก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็นสี่ส่วน.... ส่วนเสื้อยาวของพระองค์นั้นไม่มีตะเข็บ.... เราจับฉลากกันเถิด”  เล่ากันว่า  พระนางมารีย์เป็นผู้ทอเอง และเสื้อก็ขยายได้  เวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัย (แปลจาก  The Catholic Source Book  พิมพ์ครั้งที่ 3  โดยคุณพ่อ Peter Klein, Brown-Roa-USA 1999, p 433-434)

 ในหนังสือ Directory  on Popular Piety and Liturgy  : Principles and Guidelines  โดยสมณกระทรวงเรื่องพิธีกรรม  และกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์  วาติกัน,  ธันวาคม 2001 ข้อ 236-237 สอนว่า

 “สังคายนาวาติกันที่ 2 สอนให้แสดงความเคารพบรรดานักบุญอย่างที่เคยปฏิบัติมาตามประเพณี  พระธาตุของบรรดานักบุญ หมายถึง ร่างกาย  หรือส่วนของร่างกายของบรรดานักบุญ  ผู้ที่เป็นสมาชิกโดดเด่นของพระศาสนจักรและเป็นพระวิหารของพระจิต (เทียบ 1 คร 3, 16; 6,19; 2 คร 6,16 ) เพราะความศักดิ์สิทธิ์ขั้นวีรชน บัดนี้อยู่ในสวรรค์ แต่ครั้งหนึ่งได้ดำเนินชีวิตบนโลก สิ่งของซึ่งได้เป็นของบรรดานักบุญ  เช่น ของใช้ส่วนตัว  เสื้อผ้า  ลายมือ  เราถือเป็นพระธาตุ รวมทั้งสิ่งที่สัมผัสร่างกายของท่าน หรือหลุมศพ เช่น น้ำมัน  เสื้อผ้า  และรูปภาพ”

 “ในหนังสือ Missale Romanum  ยืนยันความถูกต้องของสถานที่พระธาตุของบรรดานักบุญ  ใต้พระแท่น  ของวัดที่มีชื่อนักบุญนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์หรือแม้มิได้มรณสักขี (325)  การปฏิบัติเช่นนี้ หมายความว่า การเสียสละของบรรดาสมาชิกมีจุดเริ่มต้นในบูชาแห่งพระแท่น (326) อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์กับบูชาของพระคริสต์ ของพระศาสนจักรทั้งโลก  ซึ่งถูกเรียกให้เป็นพยาน แม้กระทั่งถึงแก่ความตาย  ถึงความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้า

ขอบคุณที่มา :
http://www.lasallechote.ac.th/weblink/lancat/show_christ.php?ch_id=39&image=text-9.jpg

scroll back to top

กิจกรรมวันเด็ก2558

News image

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

อาทิตย์, 11 มกราคม 2015

อ่านต่อ...

งานวันคริสตมาส 2014

News image

ภาพกิจกรรมงานวันคริสตมาสโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาค...

ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปาทั้งสอง

News image

วจนพิธีกรรมเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาวันจันทร์ที่ 15 ธันวา...

พุธ, 17 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันพ่อ 2557

News image

  พรหมาติ มาตา ปิตโร -----------------------------------------------พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ...

เสาร์, 6 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

บรรยากาศกีฬาภายใน

News image

บรรยากาศกีฬาภายใน  "ฮ้า ไฮ้ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ   แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน..."  ...

อาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2014

อ่านต่อ...

คณะบาทหลวงซิเตอร์ประชุมเตรียมงานต้อนรับพระธาตุ

News image

คณะบาทหลวงซิเตอร์ประชุมเตรียมงานต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์  ...

อังคาร, 18 พฤศจิกายน 2014

อ่านต่อ...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเข

News image

            นายครรชิต    วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...

พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014

อ่านต่อ...

ฝึกทักษะฟุตบอลกับไมโล

News image

  กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบัน สังเกตได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโ...

อังคาร, 19 สิงหาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

News image

"วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า ไม่ล้าหลังชาติใด ในประเทศราช"      โรงเรียนเซ...

จันทร์, 18 สิงหาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันแม่ 2557

News image

คํากลอนวันแม่แห่งชาติ มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตักกรุ่นกลิ่น "รัก" บริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำทุกถ้อยร้อ...

ศุกร์, 8 สิงหาคม 2014

อ่านต่อ...

เข้าพรรษา 2557

News image

ภาพกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา    ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014

อ่านต่อ...

วันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 2557

News image

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ...

อังคาร, 1 กรกฏาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

News image

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด  

พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2014

อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

News image

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 วัน เสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉิ...

อังคาร, 3 มิถุนายน 2014

อ่านต่อ...

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก

News image

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557      &nbs...

ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014

อ่านต่อ...

สัมมนาครู

News image

การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม หมายถึงการร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกค...

ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันยอแซฟผู้ชอบธรรม

News image

กิจกรรมวันยอแซฟผู้ชอบธรรม             &...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านต่อ...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 รุ่นที่ 9

News image

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด บรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาป...

ศุกร์, 7 มีนาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 9

News image

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด           พิธีประทานปริญญาบัตรให...

อังคาร, 4 มีนาคม 2014

อ่านต่อ...

พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2556

News image

  พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการขอบค...

พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านต่อ...

More in: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

-
+
50

บทเรียนออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7678
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9062
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44734
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว77811
mod_vvisit_counterเดือนนี้164992
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว327822
mod_vvisit_counterทั้งหมด17470425

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง