Get Adobe Flash player
Home ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ประวัติจังหวัดสกลนคร

 http://www.photogangs.com/webboard/uploads/monthly_02_2009/post-896-1234521235.jpg

 

        สกลนคร เป็นแหล่งธรรมะ มีปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก และมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์วัน อุตตโม และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

จังหวัดสกลนครตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์บริเวณแนวทิวเขาภูพาน อำเภอวาริชภูมิ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานี จากการสำรวจแหล่งชุมชนโบราณในพื้นที่แอ่งสกลนคร บริเวณลุ่มแม่น้ำสงครามครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอบ้านดุง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และรอบ ๆ หนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร พบแหล่งโบราณคดีก่อน ประวัติศาสตร์จำนวน 83 แห่ง ชุมชนโบราณของแอ่งสกลนครนี้มีอายุประมาณ 600 ปีก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 8 (ระหว่าง 3,000-1,800 ปีมาแล้ว) จากหลักฐานการค้นพบต่าง ๆ ของที่นี่พบว่า ชุมชนโบราณในแอ่งสกลนครได้มีการรวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจจะพัฒนา เป็นสังคมเมืองในสมัยต่อมา

        สกลนครเดิมชื่อ เมืองหนองหารหลวง แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โดยขุนขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินทปัฐนคร ซึ่งได้อพยพครอบครัวและบ่าวไพร่มาจากเมืองเขมร มาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหารหลวง บริเวณท่านางอาบ ปัจจุบันเรียกว่าท่าศาลา อำเภอโคกศรีสุพรรณ มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนสิ้นสมัยพระเจ้าสุวรรณภิงคาระ เมื่อเกิดฝนแล้งทำให้ราษฎรอพยพไปเมืองเขมร เมืองหนองหารหลวงจึงร้างอยู่ระยะหนึ่ง ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 19 เมื่อสกลนครอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "เชียงใหม่หนองหาร" หรือเมืองสระหลวงหลัง จากนั้นเมืองสกลนคร คงอยู่ใต้การปกครองกันไปมา ระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรสุโขทัย และไม่ค่อยมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นนัก จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้คนกระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็กๆทำมาหากินตามริมหนองหาร จ่ายส่วย อากรให้เจ้าแขวงประเทศราชศรีโคตรบอง เพื่อถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองให้แก่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น

        จนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครอบครัวมาตั้งบ้านเมืองดูแลรักษาองค์พระธาตุเชิงชุม จนมีผู้คนมากขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านธาตุเชิงชุมเป็น เมืองสกลทวาปี โดยแต่งตั้งให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็นพระธานี เจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2369 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ เจ้าเมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมกำลังป้องกันเมือง เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมืองกรมการไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมือง ปล่อยให้ข้าศึก (ทัพเจ้าอนุวงศ์) ล่วงล้ำไปเมืองนครราชสีมาได้โดยง่าย จึงสั่งให้นำตัวพระธานีไปประหารชีวิตที่หนองทรายขาว พร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ที่เมืองกบินทร์บุรีบ้าง เมืองประจันตคามบ้าง ให้คงเหลือรักษาองค์พระธาตุเชิงชุมแต่เพียงพวกเพี้ยศรีคอนชุม ตำบลธาตุเชิงชุม บ้านหนองเหียน บ้านจานเพ็ญ บ้านอ่อมแก้ว บ้านธาตุเจงเวง บ้านพราน บ้านนาคี บ้านวังยาง และบ้านพรรณา รวม 10 ตำบล เพื่อให้เป็นข้าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมเท่านั้น

        ในสมัยต่อ ๆ มาได้มีราชวงศ์คำแห่งเมืองมหาชัยกองแก้วทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ขอสร้างบ้าน แปงเมืองขึ้นใหม่ที่เมืองสกลทวาปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์คำเป็นพระยาประเทศธานี (คำ) ในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลทวาปี และทรงเปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็น เมืองสกลนคร ตั้งแต่บัดนั้นมา จนถึง พ.ศ. 2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองเมืองสกลนคร จึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคมณฑลเทศาภิบาล โดยส่วนกลางส่งพระยาสุริยเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรก

 

สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร

 

“รูปเจดีย์พระธาตุเชิงชุม”

หมายถึง  พระเจดีย์ธาตุเชิงชุม  ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ   เพราะเชื่อกันว่าเจดีย์นี้ก่อขึ้นสวมรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ในภัครกัปนี้  คือ  พระพุทธเจ้ากกุสันธะโกนาคมนะกัสสปะ  และโคตมะ  นัยว่า  พระศรีอาริยเมตไตรย  พระพุทธเจ้า   ซึ่งจะมาตรัสรู้ในอนาคต  ก็จะทรงมาประทับรอย  พระบาทไว้  ณ  ที่นี้ด้วย  ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนินในวัดพระธาตุเชิงชุม  ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลงและ       ศิลาทราย  ชื่อเก่าของเมืองนี้คือหนองหารและสกลทวาปี  เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบันเมื่อ  พ.ศ. 2381 

 

จังหวัดสกลนคร  ใช้อักษรย่อว่า  “สน”

“คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร”

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน
พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาร 
แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท 
ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อพรรณไม้  อินทนิลน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia speciosa

scroll back to top

บัณฑิตน้อย

News image

          การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ และถือเป็นกระบวนการเรี...

พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...

เข้าค่ายลูกเสือ

News image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุก ๆ ปี และปีนี้ก็เช่นกันได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที...

ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...

กิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์ 2016

News image

กิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมใหญ่ของโรงเรียนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ปีนี้ก็เช่นเคย แต่...

เสาร์, 24 ธันวาคม 2016

อ่านต่อ...

มิสซาปิดภาคเรียนที่ 1/2559

News image

มิสซาปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(วันที่ 23 กันยายน 2559) โดย บาทหลวงพงศ์ศิระ  คำศรี ผู้จ...

ศุกร์, 23 กันยายน 2016

อ่านต่อ...

วันวิชาการและเปิดอาคาร Saint Louis Hall

News image

          วันนี้(9 ก.ย. 2559) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้จัดกิจกรรม...

ศุกร์, 9 กันยายน 2016

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

News image

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 การแสดงละ...

พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...

ไหว้ครู

News image

วันนี้(9 มิถุนายน 2559) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้กับลูก ๆ นักเรียนเพื่...

พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...

มอบปลอกแขนสภานักเรียน

News image

วันนี้(9 มิถุนายน 2559) คุณพ่อผู้จัดการได้มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน เพื่อให้ทำหน้าที่ของสภานักเร...

พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครอง

News image

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจ...

เสาร์, 4 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...

เลือกสภานักเรียน

News image

วันนี้(1 ม.ย. 2559) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้ทำการเลือกตั้งสภานักเรียน มีอยู่ด้วยกัน 2 เบอ...

พุธ, 1 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...

พระคุณเจ้าหลุยส์ฯ มาเยี่ยมลูก ๆ นักเรียน

News image

วันที่ 27 พ.ค. 2559 พระคุณเจ้าหลุยส์ฯ มาเยี่ยมลูก ๆ นักเรียน มาให้กำลังใจและให้ข้อคิดดี ๆ แก่...

จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2559

News image

วันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. 2559 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้ทำมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อขอพรพระ...

จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

ปฐมนิเทศนักเรียน

News image

วันที่ 12 พ.ค. 2559 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั...

อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

-
+
50

บทเรียนออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7538
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9062
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44594
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว77811
mod_vvisit_counterเดือนนี้164852
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว327822
mod_vvisit_counterทั้งหมด17470285

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง