รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565


 

รับสมัคร

- นักเรียนเตรียมอนุบาล (อายุ2 ปีขึ้นไป)
- นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6
- นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1-3


แผนการเรียน 

- ภาคปกติ
- INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP)  

 

วิธีการสมัคร

1. ติดต่อสอบถาม เกณฑ์รับสมัคร ค่าทำเนียบการศึกษา : ห้องธุรการ  
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  >>คลิกสมัครออนไลน์<<
3. ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันมอบตัวนักเรียน (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
* วันมอบตัวนักเรียน จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเพจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์

 

หลักฐานที่นำมาด้วยในวันมอบตัวนักเรียน 

1. สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
5. เอกสารการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
6. ใบมอบตัว  
7. ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ 


>>>โหลดใบสมัครเรียน<<<