ปรัชญาการศึกษา

คุณธรรม นำความรู้ 

คุณธรรม นำความรู้  

          เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อคาทอลิกที่ว่า พระเจ้า(Deus) ทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งและคุณธรรม (Virtus) ทุกประการ ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ประทานปรีชาญาณ (Sapientia) แก่มนุษย์ เพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สามารถดูแลรักษา ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและยั่งยืน

          คุณธรรม  เป็นหลักยึดที่ช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทั้งครบผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

          ความรู้ เป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจสรรพสิ่งอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง สามารถดูแลรักษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ในการดำเนินชีวิตเคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

               การดำเนินการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงจึงใช้หลัก“คุณธรรม” เพื่อเสริมสร้าง “ความรู้”ด้วยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพ มีความสามารถครบทุกด้าน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล

     นโยบาย

          1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและพร้อมสู่สากล 

          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารการศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก

          4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

          6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

คติพจน์

 

“ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข”

             ความรู้ดี  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

            มีคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

           นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

          วิชาการเด่น หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยมตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ให้สามารถแสวงหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

          เน้นคุณธรรม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

          ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง เป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้อย่างคล่องแคล่วสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ รับผิดชอบและรู้เท่าทัน

          สร้างคนดีสู่สังคม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและความรู้ กลายเป็นคนที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตครบทุกด้าน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติบ้านเมือง

 

 

 

อัตลัก ษณ์ของนักเรียน

 

 

“รักสามัคคี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”

          รักสามัคคี หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยความรักตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา รู้รักสามัคคี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นฉายาของพระเจ้าและเท่าเทียมกัน

         มีคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

          นำวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนขยันหมั่นเพียร เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของตนจนแตกฉาน มีความคิดริเริ่มสร่างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

          สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง ผู้เรียนรักและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ร่วมสืบสานและธำรงไว้ซึ่งมรดกอันดีงามของสังคม