วิสัยทัศน์ (Vision)

 

     โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาคนทั้งครบ ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนหลักธรรมของคริสตศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมสู่สากล

 

พันธกิจ (Mission)

     ด้านคุณภาพนักเรียน

          1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (มฐ.1)

          2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (มฐ.2)

          3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (มฐ.3)

          4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ(มฐ.4)

      5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มฐ.5)

          6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (มฐ.6)

 

     ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

   7. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก (มฐ.7)

          8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (มฐ.8, มฐ.9)

          9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล(มฐ.10)

         10. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้(มฐ.11)

         11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(มฐ.12)

 

     ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (มฐ.13)

 

     ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          13. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน (มฐ.14)

 

     ด้านมาตรการส่งเสริม

          14.  จัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (มฐ.15)