ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018  


        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้กําหนดการจัด กิจกรรม English Camp ไว้ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการจัด กิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพูด การแสดงออก และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถ นําไปปรับใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน และในปีนี้ กําหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018  : Young Learner English Camp 2018 ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561

        โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นสากล เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยทีมงานครู ชาวต่างชาติและโค้ชครูไทยที่มากประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง


โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 21 ก.ย. 2561  | เข้าชม : 411  ครั้ง

 ย้อนกลับ